Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Horizon Letselschade, gevestigd te (6846 HT) Arnhem, aan de Noordkriek 21, kamer van koophandel 68599668.

TOEPASSING

 1. In dit document zijn de afspraken opgenomen die gelden als wij met u een overeenkomst hebben om uw belangen te behartigen bij letselschade.
 2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Wij maken dan nieuwe afspraken met u.
 3. Wij kunnen de uitvoering van onze werkzaamheden uitbesteden aan derden. Deze voorwaarden blijven dan van toepassing. Alle personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze voorwaarden.

OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment u het opdracht- en toestemmingsformulier heeft ondertekend en wij dat van u hebben ontvangen.
 2. De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.
 3. U kunt onze overeenkomst altijd schriftelijk opzeggen.
 4. Wij kunnen elke opdracht tussentijds beëindigen of de uitvoering opschorten, als wij hiertoe in redelijkheid aanleiding zien. Wij informeren u zorgvuldig over de reden van beëindiging of opschorting. Als dat aan de orde is, doen wij ons best om uw dossier over te dragen aan een andere belangenbehartiger.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij doen dat op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Wij kunnen echter geen garantie geven voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Wij voeren onze werkzaamheden uit met inachtneming van de gedragsregels van het NIVRE, zoals opgenomen in het reglement beroepsuitoefening (https://www.nivre.nl/media/2000/nivre-gedragsregels.pdf). Wij sturen u een exemplaar van dit reglement toe, als u hier om vraagt.
 3. Zonder de juiste informatie kunnen wij ons werk niet doen. Het is daarom belangrijk dat u ons alle informatie en documenten geeft, die wij van u vragen of waarvan u zelf denkt dat het belangrijk is. U geeft ook relevante wijzigingen in uw gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres, zo spoedig mogelijk door aan ons.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, doordat wij van u onjuiste en/of onvolledige gegevens hebben gekregen.
 5. Zolang wij de juiste informatie niet hebben ontvangen, kunnen wij niet beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst.

KOSTEN EN TARIEVEN

 1. De kosten van de rechtsbijstand en onze vergoeding verhalen wij op de verzekeraar van de partij die voor de letselschade aansprakelijk is.

KLACHTEN

 1. Als u klachten heeft over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Wij zullen binnen 14 dagen reageren op uw klacht door een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.
 2. Vindt u dat wij uw klacht niet op de juiste manier hebben behandeld, dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan het Tuchtcollege van het NIVRE (Nederlands Instituut van Registerexperts), Postbus 4231 3006 AE ROTTERDAM, 010 – 242 85 55, secretariaat@nivre.nl. Zij zullen uw klacht in behandeling nemen.

SCHADE MELDEN

Lijdt u schade omdat wij onze werkzaamheden niet goed uitvoeren? Dan moet dit u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken nadat u deze heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk aan ons doorgeven. Als u dat niet binnen die termijn doet, hebt u geen recht op een vergoeding behalve als u duidelijk maakt dat u niet op tijd of schriftelijk had kunnen reageren.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade als die schade is ontstaan door een tekortkoming die volgens de wet of volgens de geldende opvatting aan ons toerekenbaar is. Onze aansprakelijkheid geldt alleen in de gevallen hieronder.
  • Schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel;
  • Schade aan uw zaken die is ontstaan bij het uitvoeren van de overeenkomst;
  • Schade die het gevolg is van administratieve fouten;
 1. De hoogte van een schadevergoeding, is gemaximeerd op het bedrag dat door onze beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in dat geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met ons eigen risico onder die verzekering.
 2. Als onze beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, om welke reden niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door ons in rekening gebrachte vergoeding, tot een bedrag van ten hoogste € 15.000,00.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk:
 4. voor schade die hierboven niet genoemd wordt;
 5. als onze werkzaamheden niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd;
 6. voor beschadiging of tenietgaan van documenten tijdens vervoer of tijdens verzending per post dan wel per koerier
 7. voor schade die is veroorzaakt door het niet functioneren van gebruikte apparatuur, besturingsprogramma’s en andere software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 8. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens.
 9. als u ons onvoldoende of onjuiste informatie verstrekt.
 10. Veroorzaken we schade met opzet of omdat we roekeloos zijn en terwijl we weten dat de schade daaruit zou ontstaan? Dan zijn we wel volledig aansprakelijk.

OVERMACHT

 1. We zijn niet gehouden aan onze verplichtingen als we daaraan niet kunnen voldoen door overmacht. We kunnen onze dienstverlening dan (tijdelijk) stopzetten.
 2. In geval van (verwachte) langdurige overmacht doe wij ons uiterste best om uw dossier (tijdelijk) over te dragen aan een collega buiten ons bedrijf, zodat uw dossier zo weinig mogelijk vertraging oploopt.
 3. Er is in ieder geval sprake van overmacht als we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen door:
  • Ziekte van onze medewerkers;
  • Overheidsmaatregelen;
  • Oorlog, revolutie, terrorisme of andere noodtoestanden;
  • Stroomstoringen;
  • Storingen in (onze) communicatieapparatuur veroorzaakt door kabelbreuken, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag;
  • Natuurrampen, waaronder: overstromingen en aardbevingen;
 1. Als de overmacht langer dan 60 dagen duurt, kunnen wij de overeenkomst beëindigen. We stellen u dan schriftelijk op de hoogte. U kunt onze overeenkomst altijd opzeggen.

GEHEIMHOUDING

 1. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van u of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als u dit meedeelt of als dat blijkt uit de aard van de informatie. Als wij andere partijen inschakelen voor de uitvoering van onze overeenkomst, geldt deze bepaling ook voor hen.
 2. Wij zijn echter niet verplicht tot geheimhouding in geval van een tucht-, civiele of strafprocedure. In dat geval mogen wij de ontvangen informatie gebruiken voor onze verdediging.
 3. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Wij mogen vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties als dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht is. Wij zullen u daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de door u verstrekte informatie vertrouwelijk van aard is.