Privacy- en cookieverklaring

Beste bezoeker,

Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Horizon Letselschade (Horizon) in aanraking komen zeer serieus nemen. Daarom verwerken en beveiligen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij willen u graag informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neemt u dan contact met ons op:

Horizon Letselschade
Noordkriek 21
6846 HT Arnhem

Telefoonnummer:

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van overeenkomsten
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor dienstverlening in verband met het behartigen van uw belangen in een letselschadezaak en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties. Hiervoor verwerken we uw:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Emailadres;
 • eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens;
 • medische gegevens en de daarbij behorende correspondentie.

Volgens de wet moeten we dossiers, inclusief de daarin opgenomen persoonlijke gegevens, minimaal 10 jaar bewaren. Soms is dit langer, wanneer er bijvoorbeeld een voorbehoud wordt opgenomen in de regeling aan het einde van de letselzaak. Uiteraard bewaren we dossiers niet langer dan noodzakelijk is.

Website
Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Contact- of aanmeldformulier
Met onze contact- of aanmeldformulieren kun u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw gegevens alleen met derden, als dat op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij u persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Verzekeraars;
 • IT-leveranciers en -dienstverleners;
 • Online tools voor evaluatie;

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot u persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot u gegevens, dat de toegang tot u persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Als u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Zijn uw gegevens onjuist of onvolledig, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Horizon Letselschade
Noordkriek 21
6846 HT Arnhem
026-

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES

Horizon maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Als wij het in deze privacy- en cookieverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels.

Wij gebruiken de volgende typen cookies:

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u de website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder hebt bezocht. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.

Zo kunnen de volgende data verzameld worden:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
 • Welke pagina’s bezoekers bekijken;
 • Hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
 • Bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookie dient alleen voor statistische doeleinden. Daarmee kunnen de volgende data verzameld worden:

 • Welke pagina’s u hebt bekeken;
 • Hoelang u op een bepaalde pagina bent gebleven;
 • Bij welke pagina u de site hebt verlaten.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is vastgesteld op 1 januari 2022